0

II Niedziela Wielkanocy

J 20,19-31 Kontekst Jezus zmartwychwstał. Uczniowie widzieli pusty grób i płótna (J 20,1-10), a Maria Magdalena była pierwszą, która spotkała Zmartwychwstałego (J 20,11-18). Najpierw jednak szuka Jezusa jako zmarłego. Tu głównym elementem jest doświadczenie „nieobecności”....

0

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

J 20,1-9 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do...

0

Niedziela Palmowa roku B

Mk 11,1-10 Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do...

0

V Niedziela Wielkiego Postu roku B

J 12,20-33 Kontekst Ewangelia czytana w Piątą Niedzielę Wielkiego Postu w roku B wprowadza nas powoli w mękę Jezusa, ukazując również jej skutki w życiu człowieka. Jest to tekst pochodzący z 12 rozdziału Ewangelii...

0

IV Niedziela Wielkiego Postu roku B

J 3,14-21 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,...

0

III Niedziela Wielkiego Postu roku B

J 2,13-22   1.   Kontekst Nasz fragment znajduje się w Ewangelii według św. Jana. Jezus rozpoczął swą publiczną działalność poprzez inaugurację pierwszego znaku w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12). Następnie wraz z uczniami udaje się do...

0

II Niedziela Wielkiego Postu B

Druga niedziela Wielkiego Postu prowadzi nas na górę Tabor. Antyfona na wejście ukazuje tęsknotę człowieka za oglądaniem oblicza Bożego, czyli za doświadczeniem bliskości Boga (Ps 27,8-9): O Tobie mówi moje serce: „Szukaj Jego oblicza....

0

I Niedziela Wielkiego Postu B

Mk 1,12-15 Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i...

0

VI Niedziela Zwykła rok B

Mk 1,40-45 Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». Natychmiast trąd go...

0

V Niedziela Zwykła rok B

Mk 1,29-39 Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł...