0

VI Niedziela Wielkanocy B

J 15,9-17 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam...

0

V Niedziela Wielkanocy

J 15,1-8 Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Modlitwy arcykapłańskiej Jezusa (J 17). Przed...

0

IV Niedziela Wielkanocy

J 10,11-18 Kontekst Perykopa J 10,1-18, której większy fragment czytany jest w IV niedzielę wielkanocną, należy do obszernej sekcji obejmującej rozdziały 7-10. Mówią one o wielkim objawieniu Jezusa jako Mesjasza w kontekście żydowskiego Święta...

0

III Niedziela Wielkanocy

Łk 24,35-48 Kontekst Ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa uczniom w Jerozolimie się w Łk 24 i wchodzi w skład chrystofanii zwycięskiego Pana. Pierwszymi świadkami i apostołkami zmartwychwstania były kobiety (24,1-11). Dalej Łukasz opisuje wizytę Piotra...

0

II Niedziela Wielkanocy

J 20,19-31 Kontekst Jezus zmartwychwstał. Uczniowie widzieli pusty grób i płótna (J 20,1-10), a Maria Magdalena była pierwszą, która spotkała Zmartwychwstałego (J 20,11-18). Najpierw jednak szuka Jezusa jako zmarłego. Tu głównym elementem jest doświadczenie „nieobecności”....

0

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

J 20,1-9 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do...

0

Niedziela Palmowa roku B

Mk 11,1-10 Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do...

0

V Niedziela Wielkiego Postu roku B

J 12,20-33 Kontekst Ewangelia czytana w Piątą Niedzielę Wielkiego Postu w roku B wprowadza nas powoli w mękę Jezusa, ukazując również jej skutki w życiu człowieka. Jest to tekst pochodzący z 12 rozdziału Ewangelii...

0

IV Niedziela Wielkiego Postu roku B

J 3,14-21 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,...

0

III Niedziela Wielkiego Postu roku B

J 2,13-22   1.   Kontekst Nasz fragment znajduje się w Ewangelii według św. Jana. Jezus rozpoczął swą publiczną działalność poprzez inaugurację pierwszego znaku w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12). Następnie wraz z uczniami udaje się do...