0

V Niedziela Wielkanocna rok A

J 14,1-12 1. Kontekst Rozdziały 14-16 w Ewangelii Jana stanowią długi blok nazwany „Mowami pożegnalnymi Jezusa”. A to dlatego, że zostały umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy (J 13) oraz Jezusowej Modlitwy Arcykapłańskiej (J 17)....

0

IV Niedziela Wielkanocna rok A

J 10,1-10 1. Kontekst Perykopa J 10,1-18, której większy fragment czytany jest w IV niedzielę wielkanocną, należy do obszernej sekcji obejmującej rozdziały 7-10. Mówią one o wielkim objawieniu Jezusa jako Mesjasza w kontekście żydowskiego...

0

III Niedziela Wielkanocna rok A

Łk 24,13-35 1. Kontekst Spotkanie uczniów idących do Emaus z Jezusem Zmartwychwstałym znajduje się w Łk 24 i wchodzi w skład chrystofanii zwycięskiego Pana. Pierwszymi świadkami i apostołkami zmartwychwstania były kobiety (24,1-11). Odniesienie do...

0

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

J 20,1-9 1. Kontekst J 20 rozpoczyna opowiadanie o zmartwychwstaniu Jezusa. Rozdział 19 zakończył się wiadomością o pogrzebie Jezusa, przygotowanym przez Józefa z Arymatei i Nikodema (19,38-42). Józef z odwagą poprosił Piłata o ciało...

0

Niedziela Męki Pańskiej rok A

Mt 21,1-11 1. Kontekst Po uroczystym wyznaniu Piotra pod Cezareą Filipową (Mt 16,13-20), Jezus rozpoczyna przygotowywać swoich uczniów na wydarzenie męki. Podczas drogi do Jerozolimy następują trzy zapowiedzi męki: pod Cezareą (Mt 16,21-23), po...

0

V Niedziela Wielkiego Postu rok A

J 11,1-45 1. Kontekst Rozdziały 11 i 12 kończą pierwszą część Ewangelii Jana – Księgę Znaków. Wcześniejszy kontekst (10,22-42) uwypukla konflikt Jezusa z przywódcami ludu, co prowadzi do usiłowania zabicia Jezusa. Objawienie Ojca, szczególna...

0

IV Niedziela Wielkiego Postu rok A

J 9,1-41 1. Kontekst Kontekstem poprzedzającym naszego tekstu jest nauczanie Jezusa w świątyni (por. 7,1-8,59), w czasie, którego toczy się niezmiernie ważna dyskusja na temat tożsamości Jezusa. Jezus potwierdza, że jest Światłością Świata (por....

0

III Niedziela wielkiego Postu rok A

Prezentujemy lectio divina przygotowane przez ks. Mirosława Stanisława Wróbla z Instytutu Nauk Biblijnych KUL Jana Pawła II. Tekst pochodzi z portalu Szkoły Formacji Duchowej Archidiecezji Lubelskiej: sfd.kuria.lublin.pl Czytany przez nas fragment opisuje spotkanie Jezusa...

0

II Niedziela Wielkiego Postu rok A

Druga niedziela Wielkiego Postu prowadzi nas na górę Tabor. Antyfona na wejście ukazuje tęsknotę człowieka za oglądaniem oblicza Bożego, czyli za doświadczeniem bliskości Boga (Ps 27,8-9): O Tobie mówi moje serce: „Szukaj Jego oblicza....