Ukrzyżowany

Krzyż_Świętego_PawłaCentralną postacią ikony jest Jezus Chrystus rozpięty na krzyżu. Jego sylwetka pełna harmonii, godności i piękna przedstawia majestat Chrystusa ukrzyżowanego i uwielbionego. Ikona przedstawia krzyż chwalebny, który objawia prawdę o owocach odkupienia, nie skupiając uwagi jedynie na męce Zbawiciela, lecz prowadząc odbiorcę przez krzyż do spotkania ze Zmartwychwstałym. Na obliczu Jezusa dostrzegamy pokój, dostojeństwo. Jego otwarte oczy i zasklepione rany, pozbawione krwawych wybroczyn, świadczą o dokonanej ofierze, po której chwalebny Pan powrócił do życia.

Krzyż przedstawia więc uniżenie Syna Bożego i Jego chwalebne wywyższenie opisane przez św. Pawła w liście do Filipian 2, 6-11: „On, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił siebie samego, przyjmując naturę sługi i stając się podobnym do ludzi. A z zewnętrznego wyglądu uznany za człowieka, uniżył siebie samego, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, by na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca”.

Krzyz Swietego Pawla sierpien 2013W aureolę wokół głowy Ukrzyżowanego, opartą na krzyżu greckim, wpisane są trzy litery „V”, które oznaczają łacińskie słowa via (droga), veritas (prawda), vita (życie), zgodnie z trójmianem, jakim Jezus określił siebie w Ewangelii według św. Jana 14, 6: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Rodzina Świętego Pawła wpatrując się w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, staje przed swoim Mistrzem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Krzyż jest Jego amboną, z której uczy prawd wiecznych, aktem najpełniejszej wolności, w której wybrał wypełnienie woli Ojca, ołtarzem, na którym z miłości złożył siebie w ofierze. W tej szkole prawdy, wolności i miłości członkowie Rodziny Świętego Pawła chcą wzrastać, aż w każdym z nich ukształtuje się Chrystus (por. Ga 4, 19).


UKRZYŻOWANY

WCIELENIE

ŚWIADKOWIE

ŻYCIE PAWŁA

ZESŁANIE DUCHA ŚW.